LỜI GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Trong Văn kiện báo cáo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta đã khẳng định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo chung của cả nước, giáo dục và đào tạo đại học đóng vai trò hết sức quan trọng đóng góp  sức mình có hiệu suất và hiệu quả cao cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, mà trước mắt là rút ngắn khoảng cách về trình độ giữa giáo dục đại học nước ta so với các nước khác trong khu vực và trên thế giới đã và đang là một nhu cầu bức thiết, đòi hỏi sự tập trung cao độ công sức trí tuệ của mỗi người cũng như của cộng đồng các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, những người trực tiếp phục vụ trong ngành giáo dục đại học.... và dĩ nhiên cần được sự quan tâm nhiều hơn của toàn xã hội.

Một trong những hoạt động trọng yếu giúp cho quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đạt được thành công đó là hoạt động đảm bảo chất lượng. Trên thế giới, hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục nói chung và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học nói riêng đã là một hoạt động phổ biến và đã được thực hiện liên tục từ nhiều thập niên trước đây cho đến nay. Theo cấu trúc hệ thống, việc đảm bảo chất lượng yêu cầu phải mang tính liên tục và thường xuyên được cải tiến, nâng cao.

Một công cụ quan trọng trong quá trình đảm bảo chất lượng là tự đánh giá. Đó là quá trình Nhà trường căn cứ vào các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng để tiến hành tự xem xét, phân tích và đánh giá tình trạng chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý .v.v. của mình; từ đó có các biện pháp để điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra và hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của Trường đối với xã hội. Tự đánh giá đem đến cho chúng ta một cái nhìn sâu hơn về những điểm mạnh, những tồn tại và cũng là một sự khởi đầu tốt cho việc xây dựng các chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển và cũng có thể là điểm khởi đầu cho việc xây dựng một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. Một trường đại học  muốn hội nhập với giáo dục đại học quốc tế cần phải có chính sách và quy trình đảm bảo chất lượng  bên trong.

Thực hiện chủ trương của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc triển khai  kiểm định chất lượng các trường đại học, Ban Giám hiệu trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã quyết định tiến hành trong năm 2007 việc tự đánh gía Trường.  Hội đồng tự đánh giá Trường gồm 53 thành viên, trong đó GS. Hoàng Bá Chư - Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng; PGS. Nguyễn Cảnh Lương - Phó Hiệu trưởng làm Phó chủ tịch thường trực Hội đồng; TS. Nguyễn Đình Bình - Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học làm Trưởng ban thư ký. Ban thư ký cùng các nhóm công tác chuyên trách đã triển khai việc tập huấn, thu thập minh chứng, phân tích, viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn và sẽ hoàn thiện báo cáo tự đánh giá trường trên cơ sở Bộ tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành gồm 10 Tiêu chuẩn ( 53 tiêu chí).

Hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường sẽ được tiến hành thường xuyên và toàn diện để duy trì và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Trên cơ sở   đánh giá, kiểm định thì những mục tiêu và phương hướng phát triển đề ra mới có thể đúng đắn và đem lại những hiệu quả mong muốn.