MỤC TIÊU

Phòng Quản lý Chất lượng với Sứ mạng quản lý và hỗ trợ các đơn vị  xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng trong các lĩnh vực hoạt động, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, bao gồm các nội dung:

·        Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ phù hợp với chuẩn ISO 9001-2015, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của Trường;

·        Đảm bảo các lĩnh vực hoạt động của Trường phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, đạt chứng nhận kiểm định trường theo tiêu chuẩn của khu vực hoặc quốc tế;

·        Nâng cao số lượng và mức độ đạt kiểm định của các chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực, quốc tế.