TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – ĐHBK HÀ NỘI

   

         Trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo chung của cả nước, giáo dục  đại học đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đóng góp  vào công cuộc xây dựng,  bảo vệ và phát triển đất nước. Trường ĐHBK Hà Nội với truyền thống  gần 60  năm phát triển, luôn khẳng định vị thế là một trường đại học khoa học công nghệ hàng đầu của Việt Nam, có uy tín trong xã hội, có bề dày cống hiến trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong xu thế hội nhập quốc tế, với mục tiêu "xây dựng trường ĐHBK Hà Nội thành đại học nghiên cứu, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực đạt trình độ và chất lượng quốc tế; một trung tâm NCKH và kỹ thuật hiện đại; hội nhập hệ thống đại học khu vực và thế giới; là địa chỉ hợp tác và đầu tư tin cậy, hấp dẫn đối với xã hội, các tổ chức, các cơ quan đào tạo và nghiên cứu, giới doanh nghiệp, tài chính trong và ngoài nước", thì việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục được đặt lên hàng đầu.  Nhận thức sâu sắc vấn đề này, đồng thời cũng là chủ trương của Bộ GD-ĐT về việc triển khai công tác  kiểm định chất lượng các trường đại học, Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã ban hành quyết định số 1578/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 30/9/2008 về việc thành lập Trung tâm Đảm bảo chất lượng (Tên tiếng Anh: Center for Quality Assurance – CEQUA) để thực hiện các mục tiêu đảm bảo chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học của Nhà Trường trong giai đoạn mới.

        

 

Tin tức

Thông báo lập kế hoạch dự giờ học kỳ I năm học 2017-2018

  Kính gửi:   Lãnh đạo các Khoa, Viện              Căn cứ Dự toán hạn mức kinh phí dự giờ đã được Ban Giám hiệu phê duyệt theo...

Thông báo chương trình đánh giá tái chứng nhận ISO 9001:2008

                                                     ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 4 năm học 2016-2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v lập kế hoạch dự giờ và thống kê PCGD học kỳ II năm học 2016-2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 3 năm học 2016-2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 2 năm học 2016-2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 1 năm học 2016-2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:...

Thông báo V/v lập kế hoạch dự giờ học kỳ I năm học 2016-2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông báo V/v chương trình đánh giá giám sát lần 2 của BSI

                                                     ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 3 năm học 2015-2016

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 2 năm học 2015-2016

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...

Thông báo V/v cung cấp thông tin xếp hạng theo U-Multirank

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG       Số : 62   /ĐHBK-ĐBCL CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Thông báo V/v lập kế hoạch dự giờ học kỳ I năm học 2015-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:   ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 1 năm học 2015-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 1 năm học 2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ...

Thông báo V/v ban hành tài liệu ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v lập kế hoạch dự giờ và thống kê PCGD HKII 2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông báo V/v cung cấp thông tin phục vụ đánh giá xếp hạng các trường ĐH Châu Á theo QS năm 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ...

Thông báo V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác ĐBCL năm 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG       Số :...

Quy định về công tác tổ chức thi và chấm thi học phần hệ đại học chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:...

Thông báo V/v thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên trên mạng HKIA 2014

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:   66/ĐHBK-ĐBCL V/v...

Thông báo V/ lập kế hoạch dự giờ và thống kê PCGD học kỳ 1_2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông báo V/v kiểm tra công tác chuẩn bị cho đánh giá tái chứng nhận ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:...

Thông báo V/v gửi danh sách và chương trình đào tạo chuyên gia ĐGNB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 2 năm học 2013-2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá tái chứng nhận ISO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ...

Thông báo V/v lập kế hoạch dự giờ học kỳ II năm học 2013-2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ ISO 9001:2008 tháng 1 năm 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:    ...

TB V/v cung cấp thông tin phục vụ đánh giá xếp hạng các trường ĐH Châu Á theo QS-AUR năm 2014

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ...

Thông báo V/v tham gia xếp hạng các trường Đại học theo U-Multirank

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Số :  81/ĐHBK-ĐBCL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...

Thông báo V/v cung cấp thông tin phục vụ xếp hạng theo U-Multirank - Khối Khoa Viện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  Số : 73 /ĐHBK-ĐBCL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà...

Thông báo V/v cung cấp thông tin phục vụ xếp hạng theo U-Multirank - Khối Phòng Ban

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  Số :  72 /ĐHBK-ĐBCL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v lập kế hoạch dự giờ học kỳ I năm học 2013-2014

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông báo V/v chuẩn bị cho công tác đánh giá giám sát lần 4 của BSI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 1 năm 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:...

Thông báo V/v chuẩn bị cho công tác đánh giá giám sát lần 3 của BSI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ ISO 9001:2008 năm 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HN   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:...

Thông báo V/v chuẩn bị cho công tác đánh giá giám sát lần 2 của BSI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v thư mời sinh viên tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do - Hạnh phúc      ...

Thông báo V/v lấy thông tin phục vụ đánh giá xếp hạng các trường Đại học ở Châu Á theo QS-Asia

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI –––––––––––– ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ ISO 9001:2008 năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   516...

Thông báo V/v lập kế hoạch dự giờ học kỳ I năm học 2012-2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     ...

Thông báo V/v tổ chức lớp NVSP học kỳ II năm học 2011-2012

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ...

Thông báo V/v hoàn thiện chuẩn đầu ra

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI –––––––––––– ...

Thông báo V/v lập kế hoạch dự giờ học kỳ II năm học 2011-2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    ...

Thông báo V/v chuẩn bị cho công tác đánh giá giám sát ISO lần 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v đánh giá ISO sau chứng nhận lần 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  734 ...

Thông báo Chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:...

Thông báo V/v báo nghỉ, báo bù năm học 2011-2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG   Số :  95 /ĐHBK-ĐBCL V/v  báo nghỉ, báo bù năm học 2011-2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo V/v lập kế hoạch dự giờ học kỳ I năm học 2011-2012

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông báo V/v duy trì hệ thống quản lý ISO 9001:2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v hướng dẫn duy trì hệ thống quản lý ISO 9001:2008

RƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:...

Thông báo V/v chuẩn bị đón đoàn đánh giá BSI lần 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI –––––––––––– ...

Thông báo V/v khắc phục những điểm không phù hợp và chuẩn bị CD4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  302...

Thông báo V/v chuẩn bị đón Tổ chức đánh giá chứng nhận

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài chứng nhận ISO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 183...

Thông báo V/v triển khai công tác ISO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI –––––––––––– ...

Thông báo V/v tổ chức lớp NVSP học kỳ II năm học 2010-2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số : 03-2/TB-ĐHBK-TCCB Hà Nội,...