CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Quản lý Chất lượng với Sứ mạng quản lý và hỗ trợ các đơn vị  xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng trong các lĩnh vực hoạt động, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, bao gồm các nội dung:

·        Xây dựng, hướng dẫn và giám sát triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ phù hợp với chuẩn ISO 9001-2015 và bộ tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chương trình;

·        Xây dựng báo cáo đánh giá nội bộ kiểm định Trường theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, tổ chức phục vụ đánh giá ngoài;

·        Hướng dẫn các đơn vi xây dựng báo cáo tự đánh giá, tổ chức đánh giá nội bộ và mời các đoàn đánh giá kiểm định các chương trình đào tạo;

        ·        Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao