Tin tức - Sự kiện

Thông báo lập kế hoạch dự giờ học kỳ I năm học 2017-2018

  Kính gửi:   Lãnh đạo các Khoa, Viện              Căn cứ Dự toán hạn mức kinh phí dự giờ đã được Ban Giám hiệu phê duyệt theo...

Thông báo chương trình đánh giá tái chứng nhận ISO 9001:2008

                                                     ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 4 năm học 2016-2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v lập kế hoạch dự giờ và thống kê PCGD học kỳ II năm học 2016-2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 3 năm học 2016-2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 2 năm học 2016-2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 1 năm học 2016-2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:...

Thông báo V/v lập kế hoạch dự giờ học kỳ I năm học 2016-2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông báo V/v chương trình đánh giá giám sát lần 2 của BSI

                                                     ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 3 năm học 2015-2016

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 2 năm học 2015-2016

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...

Thông báo V/v cung cấp thông tin xếp hạng theo U-Multirank

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG       Số : 62   /ĐHBK-ĐBCL CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Thông báo V/v lập kế hoạch dự giờ học kỳ I năm học 2015-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:   ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 1 năm học 2015-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v đánh giá nội bộ đợt 1 năm học 2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ...

Thông báo V/v ban hành tài liệu ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Thông báo V/v lập kế hoạch dự giờ và thống kê PCGD HKII 2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông báo V/v cung cấp thông tin phục vụ đánh giá xếp hạng các trường ĐH Châu Á theo QS năm 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ...

Thông báo V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác ĐBCL năm 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG       Số :...